تبلیغات
مفاهیم آموزشی كامپیوتر - مودم :
:: مودم :
مودم :

در كامپیوتر داده ها به شكل متفاوتی با داده هایی كه از طریق خط تلفن منتقل میشود، ذخیره می گردد داده ها در داخل كامپیوتر در قالب رقمی( digital ) ذخیره میشود. در جایی كه خطوط تلفنی داده ها را در قالب قیاسی( analog)منتقل میكنند.
- به اطلاعاتی رقمی می گویند كه توسط اعداد گسسته قابل نمایش باشند.
- به داده ای قیاسی می گوئیم كه توسط كمیتهای متغیر پیوسته نمایش داده شود.
وقتی 2 كامپیوتر از طریق خط تلفن به هم متصل كنیم داده ای كه از كامپیوتر خارج میشود رقمی است و قبل از اینكه از طریق خط تلفن قابل حمل باشد باید به داده قیاسی تبدیل شود در انتها داده قیاسی پیش از اینكه توسط كامپیوتر دیگر قابل قبول باشد باید به داده رقمی برگردانده شود.
- فرایند تبدیل داده های digital به Analog را modulation میگویند.
- فرایند تبدیل داده ها Analog به digital را demodualation میگویند.


انتخاب مودم :

انتخاب مودم داخلی و خارجی موردی است كه در هنگام خرید مودم باید به آنها توجه كنید. نكته دیگر اطمینان از سرعت مودم میباشد سرعتهای مودم بر حسب بیت در ثانیه Bits per second یا BPS بیان میشوند . سرعتهای استاندارد مودم عبارتند از :
28800 bps,14400 bps, 9600 bps, 2400 bps . بعضی اوقات نیز از اختصار “k” برای 1000 استفاده میكنند. بنابراین دو سرعت آخر معمولاً بصورت 28/8 kbps, 14/4 kbps بیان میشوند
:: نوع مطلب : شبکه های محلی ,

:: نوشته شده توسط : حسینی در جمعه 25 شهریور 1384 و ساعت 07:09 ق.ظ

:: ویرایش شده در دوشنبه 29 اسفند 1384 و ساعت 08:03 ق.ظ

لینك ثابت   نظرات ( )

:: مطالب پیشین